Εκτύπωση

Ανάκληση άδειας λειτουργίας που παραχωρήθηκε στην Joint-stock company Avtovazbank για τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Κύπρο

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (“ΚΤΚ”) αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που παραχώρησε στην Joint-stock company Avtovazbank για τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Κύπρο («το υποκατάστημα»). Η άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος ανακαλείται από τις 31 Ιουλίου 2019 και η σχετική καταχώρηση στο «Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο» διαγράφεται.

Η ΚΤΚ έλαβε την πιο πάνω απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4Α(1)(α) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου 66(Ι) 1997 ως εκάστοτε τροποποιείται («νόμος») σε συνέχεια της παράδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος από την Joint-stock company Avtovazbank δυνάμει του άρθρου 4(6) του νόμου.