Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων1 των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Ιούλιο 2023. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

 • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 0,87%, σε σύγκριση με 1,21% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 1,68%, σε σύγκριση με 1,86% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

 • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 5,51%, σε σύγκριση με 5,23% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,50%, σε σύγκριση με 4,19% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,65%, σε σύγκριση με 5,17% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 6,33%, σε σύγκριση με 5,87% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων2

Τον Ιούλιο του 2023 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €669,8 εκ., σε σύγκριση με €563,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

 • Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €26,7 εκ., σε σύγκριση με €24,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €181,9 εκ., σε σύγκριση με €149,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν αύξηση στα €70,5 εκ., σε σύγκριση με €60,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €370,8 εκ., σε σύγκριση με €293,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πατήστε εδώ.

 1. Τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ
 2. Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα