Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Οκτώβριο 2020. Σημειώνεται ότι έχουν αναθεωρηθεί τα στοιχεία για τους υπό αναφορά μήνες από τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι τον Ιούνιο 2020 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ΝΧΙ. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2020.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

  • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε οριακή μείωση στο 0,09%, σε σύγκριση με 0,10% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε άνοδο στο 0,13%, σε σύγκριση με 0,05% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

  • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 3,12%, σε σύγκριση με 3,09% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε άνοδο στο 2,14%, σε σύγκριση με 2,12% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. υποχώρησε οριακά στο 3,16%, σε σύγκριση με 3,17% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε μείωση στο 2,90%, σε σύγκριση με 3,22% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων

Τον Οκτώβριο του 2020 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €281,4 εκ., σε σύγκριση με €315,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

  • Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €14,4 εκ., σε σύγκριση με €15,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας κατέγραψαν πτώση στα €83,9 εκ., σε σύγκριση με €97,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασαν μείωση στα €32,2 εκ., σε σύγκριση με €38,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησαν στα €137,2 εκ., σε σύγκριση με €151,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πατήστε εδώ.