Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Φεβρουάριο 2018. Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται στους Πίνακες 7, 8, 9 και 10 της έκδοσης Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές (ΝΧΣ), Μαρτίου 2018.

Η έκδοση ΝΧΣ εμπλουτίστηκε με τους Πίνακες 11 και 12 οι οποίοι παρουσιάζουν στοιχεία για ποσά νέων δανείων σε ευρώ προς νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ευρωζώνης. Αυτά τα ποσά διαχωρίζονται σε ποσά καθαρών νέων δανείων και σε ποσά δανείων τα οποία έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης. Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την παροχή μιας σημαντικής πηγής πληροφόρησης για σκοπούς οικονομικής ανάλυσης.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

  • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε οριακή μείωση στο 1,10%, σε σύγκριση με 1,11% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες επίσης σημείωσε οριακή πτώση στο 1,10%, σε σύγκριση με 1,11% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

  • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε αύξηση στο 4,20%, σε σύγκριση με 4,09% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε οριακή άνοδο στο 2,61%, σε σύγκριση με 2,60% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. υποχώρησε στο 3,67%, σε σύγκριση με 3,68% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε πτώση στο 3,17%, σε σύγκριση με 3,20% τον προηγούμενο μήνα.