Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Απρίλιο 2018. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2018. Τα στοιχεία για τους μήνες αναφοράς Δεκέμβριο 2017, Ιανουάριο 2018 και Φεβρουάριο 2018 έχουν αναθεωρηθεί, καθώς οι πλείστες ετήσιες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ΝΧΙ είναι τώρα διαθέσιμες.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

  • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε μείωση στο 1,04%, σε σύγκριση με 1,06% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε πτώση στο 0,80%, σε σύγκριση με 1,11% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

  • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε οριακή άνοδο στο 4,08%, σε σύγκριση με 4,07% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,48%, σε σύγκριση με 2,52% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 3,68%, σε σύγκριση με 3,63% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησε στο 3,31%, σε σύγκριση με 3,36% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων

Τον Απρίλιο του 2018 τα συνολικά νέα δάνεια κατέγραψαν μείωση και έφτασαν στα €246,1 εκ., σε σύγκριση με €320,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

  • Τα νέα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση στα €14,0 εκ., σε σύγκριση με €18,0  εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας σημείωσαν πτώση στα €69,5 εκ., σε σύγκριση με €86,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. μειώθηκαν στα €38,9 εκ., σε σύγκριση με €48,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησαν στα €107,8 εκ., σε σύγκριση με €150,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πατήστε εδώ.