Εκτύπωση

Υποβολή αιτήσεων στην ΚΤΚ για σκοπούς αδειοδότησης / έγκρισης σε ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή (e-readable format) από τη 2α Αυγούστου 2021

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») ανακοινώνει ότι, με ισχύ από τη 2α Αυγούστου 2021, όλες οι αιτήσεις / κοινοποιήσεις που υποβάλλονται στην ΚΤΚ για σκοπούς αδειοδότησης ή χορήγησης έγκρισης, όπως για παράδειγμα:

1. Αιτήσεις για:

  • αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων
  • αδειοδότηση ιδρυμάτων πληρωμών
  • αδειοδότηση ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος
  • αδειοδότηση εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων
  • αδειοδότηση ανταλλακτηρίων συναλλάγματος
  • αδειοδότηση εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • αδειοδότηση εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων ανοιγμάτων,

2. Αιτήσεις για απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής στις πιο πάνω οντότητες,

3. Αιτήσεις για την αξιολόγηση της ικανότητας και της καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων και των κατόχων καίριων θέσεων στις πιο πάνω οντότητες,

4. Αιτήσεις για:

  • αδειοδότηση μεσιτών πιστώσεων,
  • χορήγηση έγκρισης για καταχώρηση στο σχετικό μητρώο της ΚΤΚ αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών
  • χορήγηση έγκρισης για καταχώρηση στο σχετικό μητρώο της ΚΤΚ αντιπροσώπων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος,

5. Γνωστοποιήσεις αδειοδοτημένων οντοτήτων για την παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη   διασυνοριακώς, ή μέσω υποκαταστήματος, (όπου εφαρμόζονται οι διαδικασίες ενιαίου διαβατηρίου),

θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (*) σε ηλεκτρονικά αναγνώσιμη (e-readable) μορφή, δηλαδή θα πρέπει να έχουν μετατραπεί αυτόματα σε φορητή μορφή εγγράφου .pdf (automatically converted pdf), ώστε να παρέχεται στην ΚΤΚ η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάγνωσης των κειμένων και της περαιτέρω επεξεργασίας τους.  Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται μόνο τα έγγραφα που δεν ετοιμάζονται από την αιτήτρια οντότητα, όπως για παράδειγμα πιστοποιημένο αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από την Αστυνομία κλπ., τα οποία θα πρέπει να σαρώνονται και να υποβάλλονται επίσης μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή εικόνας είτε .pdf ή .jpg.

Νοείται ότι όλα τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της αιτήτριας οντότητας και η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την υποβολή τους στην ΚΤΚ στη φυσική τους μορφή.

 

(*) Οι αιτήσεις υποβάλλονται: