Εκτύπωση

Διαγωνισμός 07/2023

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικών Καλύψεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τέσσερις διαφορετικές ενότητες/τμήματα ασφαλιστικών καλύψεων. Η ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων θα γίνει δια της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης καθορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας για κάθε ενότητα/τμήμα.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html) από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω τόσο για το αντικείμενο της σύμβασης όσο και για άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, χωρίς την αντικαταβολή οποιουδήποτε τέλους, μέχρι την 10/08/2023 και ώρα 12:00, από το κτήριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφ. Κέννεντυ 80, Λευκωσία, τηλ. 22714737. Με την παραλαβή των εγγράφων ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα θα υπογράψει Δελτίο Παραλαβής Εγγράφων Διαγωνισμού καθώς επίσης και σχετική Δήλωση Τήρησης Εμπιστευτικότητας. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού δύναται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς νοουμένου ότι θα υπογραφεί προηγουμένως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους Δήλωση Τήρησης Εμπιστευτικότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με την κα. Χ. Κώστα, τηλ. 22714737 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση insurancetenders@centralbank.cy.    

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018 στο κτίριο της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 18/09/2023 και ώρα 12:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.