Εκτύπωση

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της USB Bank PLC

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, (“ΕΚΤ”), κατόπιν θετικής σύστασης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (“ΚΤΚ”), αποφάσισε στις 28/05/2019 να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της USB Bank PLC (“USB”) ως πιστωτικό ίδρυμα.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε από την ΕΚΤ μετά που η USB, με βάση το Άρθρο 4(6)(α) και (β) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου 66(Ι) 1997, όπως στη συνέχεια έχει τροποποιηθεί, παρέδωσε την άδεια λειτουργίας της με γραπτή ειδοποίηση προς την ΚΤΚ.

Η USB προχώρησε στην πιο πάνω ενέργεια μετά από συμφωνία με την AstroBank Limited να πωλήσει προς την τελευταία στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της που αφορούσαν τις τραπεζικές της εργασίες. Η εν λόγω πώληση ολοκληρώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία δεν παρέμειναν πλέον με την USB καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια προς το κοινό.

Καθώς η USB δεν πληροί πλέον τον ορισμό “πιστωτικό ίδρυμα”, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 4(1)(1) του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχει διαγραφεί από τα μητρώα των εποπτευόμενων από την ΕΚΤ και ΚΤΚ πιστωτικών ιδρυμάτων.