Εκτύπωση

Δείκτες χρηματοοικονομικής σταθερότητας


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιεύουν συγκεντρωτικά στοιχεία και χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου που καταρτίζονται και υποβάλλονται προς τους πιο πάνω οργανισμούς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε τακτική βάση, και τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μακροπροληπτικής ανάλυσης.

Ενοποιημένα Τραπεζικά Στοιχεία

Τα συγκεντρωτικά Ενοποιημένα Τραπεζικά Στοιχεία (Consolidated Banking Data – CBD) χρησιμοποιούνται για σκοπούς μακροπροληπτικής ανάλυσης, η οποία διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα/Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Σε αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού, ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πιο πάνω στοιχεία υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές τραπεζικές αρχές (κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές), μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για το κάθε κράτος-μέλος σε διασυνοριακό και διατομεακό ενοποιημένο επίπεδο με σκοπό να καταστεί εφικτή μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των κινδύνων που απειλούν τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.

Ο συνημμένος πίνακας περιλαμβάνει βασικούς συγκεντρωτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα, οι οποίοι καταρτίζονται με βάση τα CBD. Δείκτες ποιότητας χαρτοφυλακίου δημοσιεύονται ξεχωριστά κάτω από την ενότητα Αδειοδότηση & Εποπτεία.

Key_aggregate_financial_indicators_for_the_Cyprus_banking_sector_2023_Q4.xlsx

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Ευρωστίας

Οι Δείκτες Χρηματοοικονομικής Ευρωστίας (Financial Soundness Indicators – FSIs) έχουν αναπτυχθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, για σκοπούς υποστήριξης της μακροπροληπτικής ανάλυσης και της αξιολόγησης των κινδύνων του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία FSI που υποβάλλονται προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τις χώρες, καταρτίζονται με βάση διάφορες μεθοδολογίες, οι οποίες ενδέχεται, παράλληλα, να ποικίλουν για διαφορετικές χρονικές περιόδους όσον αφορά την ίδια χώρα. Ως εκ τούτου, οι χρήστες των εν λόγω στοιχείων προτρέπονται να συμβουλεύονται τα συνοδευτικά μετα-δεδομένα ούτως ώστε να καθίστανται ουσιαστικές οι οποιεσδήποτε διασυνοριακές συγκρίσεις ή να μπορεί να γίνεται ορθή αξιολόγηση της εξέλιξης των δεικτών για κάθε χώρα διαχρονικά.

Στο παρόν στάδιο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υποβάλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία FSI για τα τραπεζικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στην Κύπρο προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε τριμηνιαία βάση.