Εκτύπωση

Τήρηση επιπρόσθετης ρευστότητας (LCR add-ons) – Η ισχύς του μέτρου τερματίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018


Στις 13 Νοεμβρίου 2017, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3(1) του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, 6(I) 2015, ως η αρμόδια αρχή της Κύπρου για την εφαρμογή του άρθρου 458 του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR), αποφάσισε τη λήψη ενός εθνικού μακροπροληπτικού μέτρου. Με αυτό το μέτρο, απαιτείται η τήρηση επιπρόσθετης ρευστότητας από εκείνα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και που κατά την κρίση της ΚΤΚ οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις συνθήκες στην εγχώρια οικονομία1. Η εφαρμογή του μέτρου οριστικοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017 με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και στο άρθρο 458 του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις.

Το εν λόγω μακροπροληπτικό μέτρο, στοχεύει στη διαχείριση της σημαντικής πλεονάζουσας ρευστότητας που προέκυψε λόγω των διαφορών μεταξύ των εθνικών απαιτήσεων προληπτικής ρευστότητας που καταργήθηκαν την 31η Δεκεμβρίου 2017 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 412 του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις και του 100% του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (fully phased-in LCR), που πρέπει να τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 460 του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός του μακροπροληπτικού μέτρου, προβλέπει τη σταδιακή αποδέσμευση της πλεονάζουσας ρευστότητας που προκύπτει λόγω των διαφορών μεταξύ των εθνικών απαιτήσεων προληπτικής ρευστότητας και του 100% του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (fully phased-in LCR). Αυτό θα επιτευχθεί με τη μείωση κατά 50% των επιπρόσθετων απαιτήσεων ρευστότητας (LCR add-on rates) την 1η Ιουλίου 2018 και την πλήρη κατάργησή τους την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Το υπό αναφοράν εθνικό μακροπροληπτικό μέτρο αποτελείται από:

α) την επιβολή επιπρόσθετων απαιτήσεων ρευστότητας υπό τη μορφή ποσοστών σε ορισμένες από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) που ορίζονται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61)· και

β) την επιβολή επιπρόσθετων απαιτήσεων ρευστότητας υπό τη μορφή ποσοστών σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταθέσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη.

Τα στοιχεία που συνθέτουν τις απαιτήσεις επιπρόσθετης ρευστότητας και οι παράμετροι που επηρεάζονται, παρατίθενται σε αυτό το αρχείο.

Αυτό το μακροπροληπτικό μέτρο είναι προσωρινής φύσης, διάρκειας ενός έτους, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης, τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκαθιδρυμένα στην Κύπρο θα πρέπει να τηρούν για το έτος 2018:

α) 100% του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) (fully phased-in LCR), δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 460 του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις που τηρείται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ· και

β) την επιπρόσθετη απαίτηση ρευστότητας (LCR add-ons) που πρέπει να τηρείται βάσει αυτού του εθνικού μακροπροληπτικού μέτρου.

Η ισχύς της πιο πάνω απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τερματίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

 


1 Ως αποτέλεσμα, το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκαθιδρυμένα στην Κύπρο, πλην της RCB Bank Ltd.