Αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής

Για την επίτευξη των στόχων της μακροπροληπτικής πολιτικής της, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως η εντεταλμένη αρχή, έλαβε αποφάσεις για την ενεργοποίηση / τροποποίηση των ακόλουθων μακροπροληπτικών εργαλείων:


Απόθεμα ασφαλείας O-SII για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα - Πιστωτικά ιδρύματα


Συστάσεις του ΕΣΣΚ για την εφαρμογή μακροπροληπτικών μέτρων στη βάση της αμοιβαιότητας


Τήρηση επιπρόσθετης ρευστότητας (LCR add-ons) – Η ισχύς του μέτρου τερματίστηκε στις 31 ...


Εξαίρεση ορισμένων ΚΕΠΕΥ από την υποχρέωση τήρησης ειδικού για κάθε ίδρυμα ΑΚΑΑ (CCyB) - ...