Εκτύπωση

Απόθεμα ασφαλείας O-SII για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα - Πιστωτικά ιδρύματα


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό των 'Αλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και την μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII του κάθε ιδρύματος, ολοκλήρωσε στις 2 Δεκεμβρίου 2022 την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII. Βάσει της επανεξέτασης της ΚΤΚ, έξι πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσδιοριστεί ως ιδρύματα O-SII, τα οποία αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα μαζί με το αντίστοιχο απόθεμα ασφαλείας O-SII που πρέπει να τηρούν.

 

Όνομα ιδρύματος Κωδικός LEI Συνολική Βαθμολογία (Μονάδες βάσης) Συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου:
2022 2023
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ PQ0RAP85KK9Z75ONZW93           3.308 1,50% 1,250% 1,50%
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ CXUHEGU3MADZ2CEV7C11           2.306 1,00% 0,875% 1,00%
Eurobank Cyprus Ltd 5493004KSNEM4U7L8714           1.662 0,75% 0,625% 0,75%
Astrobank Ltd 549300VB6UM9TUOCYW67              510 0,25% 0,250% 0,25%
Αlpha Bank Cyprus Ltd 529900VS0F7BA91P4I60              493 0,25% 0,250% 0,25%
RCB Bank Ltd* 253400EBCBBVB9TUHN50              930 0,50% 0,375% 0,50%

* Κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) που δημοσιεύθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2022, η τραπεζική άδεια της RCB Bank Ltd έχει ανακληθεί. Ως εκ τούτου, η RCB Bank Ltd δεν θεωρείται ίδρυμα Ο-SII μετά από αυτή την ημερομηνία. 

 

Πληροφορίες σχετικά με τους προσδιορισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII, που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη, παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.