Εκτύπωση

Απόθεμα ασφαλείας O-SII για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα - Πιστωτικά ιδρύματα


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και την μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII του κάθε ιδρύματος, ολοκλήρωσε στις 7 Μαΐου 2020 την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII. Βάσει της επανεξέτασης της ΚΤΚ, έξι πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσδιοριστεί ως ιδρύματα O-SII, τα οποία αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα μαζί με το αντίστοιχο απόθεμα ασφαλείας O-SII που πρέπει να τηρούν.

Ως ανακοινώθηκε από την ΚΤΚ στις 10 Απριλίου 2020, με το πιο πάνω μέτρο αποφασίστηκε επίσης η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της σταδιακής εισαγωγής του αποθέματος O-SII κατά 12 μήνες, απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 εκατομμυρίων περίπου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19 και στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Όνομα Πιστωτικού

Ιδρύματος

Συνολική Βαθμολογία (Μονάδες βάσης)

Συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την  1η Ιανουαρίου:

2019*

2020**

2021

2022

2023

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

           3.293

2,0%

  0,5%

  1,0%

   1,0%

   1,5%

2,0%

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

           2.418

1,5%

 0,375%

0,75%

0,75%

1,125%

1,5%

Eurobank Cyprus Ltd

          1.472

1,0%

  0,25%

   0,5%

   0,5%

   0,75%

1,0%

RCB Bank Ltd

             998

0,5%

0,375%

   0,5%

0,25%

0,375%

0,5%

Astrobank Ltd

             461

0,5%

-

0,25%

0,25%

0,375%

0,5%

Alpha Bank Cyprus Ltd

             399

0,5%

0,125%

0,25%

0,25%

0,375%

0,5%

* Είχε καθοριστεί κατά την ετήσια επανεξέταση που ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018.

** Είχε καθοριστεί κατά την ετήσια επανεξέταση που ολοκληρώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2019.

 

Πληροφορίες σχετικά με τους προσδιορισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII, που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη, παρουσιάζονται στο συνημμένο file.