Εκτύπωση

Απόθεμα ασφαλείας O-SII για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα - Πιστωτικά ιδρύματα


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και την μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII του κάθε ιδρύματος, ολοκλήρωσε στις 11 Οκτωβρίου 2019 την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII. Βάσει της επανεξέτασης της ΚΤΚ, τα ακόλουθα έξι πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσδιοριστεί ως ιδρύματα O-SII και πρέπει να τηρούν το απόθεμα ασφαλείας O-SII που τους αναλογεί βάσει της σταδιακής εφαρμογής του αποθέματος ασφαλείας Ο-SII:

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος

Συνολική Βαθμολογία (Μονάδες βάσης)

Συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την  1η Ιανουαρίου:

2019*

2020

2021

2022

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

           3.263

2,00%

0,500%

1,000%

1,500%

2,000%

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

           2.098

1,50%

0,375%

0,750%

1,125%

1,500%

RCB Bank Ltd

           1.649

1,00%

0,375%

0,500%

0,750%

1,000%

Eurobank Cyprus Ltd

           1.272

1,00%

0,250%

0,500%

0,750%

1,000%

Αlpha Bank Cyprus Ltd

             393

0,50%

0,125%

0,250%

0,375%

0,500%

Astrobank Ltd

             387

0,50%

-

0,250%

0,375%

0,500%

* Είχε καθοριστεί κατά την ετήσια επανεξέταση που ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018.

 

Πληροφορίες σχετικά με τους προσδιορισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII, που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη, παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.