Εκτύπωση

Απόθεμα ασφαλείας O-SII για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα - Πιστωτικά ιδρύματα


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK), ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των 'Αλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και την μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII, ολοκλήρωσε την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII για το 2023. Βάσει της επανεξέτασης της ΚΤΚ, πέντε πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσδιοριστεί ως ιδρύματα O-SII, τα οποία αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα μαζί με το αντίστοιχο απόθεμα ασφαλείας O-SII που πρέπει να τηρούν και τη σταδιακή εφαρμογή του (όπου προκύπτει επιπρόσθετη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII).

 

Όνομα ιδρύματος Κωδικός LEI Συνολική Βαθμολογία (Μονάδες βάσης*)

Συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας     O-SII

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου:
2023**

2024

2025

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ PQ0RAP85KK9Z75ONZW93         3.562 2,25% 1,50% 1,875%

2,25%

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ CXUHEGU3MADZ2CEV7C11       2.796 1,50% 1,00% 1,25%

1,50%

Eurobank Cyprus Ltd 5493004KSNEM4U7L8714         1.807 0,75% 0,75% 0,75%

0,75%

Astrobank Ltd 549300VB6UM9TUOCYW67              442 0,25% 0,25% 0,25%

0,25%

Αlpha Bank Cyprus Ltd 529900VS0F7BA91P4I60              522 0,25% 0,25% 0,25%

0,25%

* Η συνολική βαθμολογία του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα είναι 10.000 μονάδες βάσης.

** Είχε καθοριστεί κατά την ετήσια επανεξέταση που ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2022.  

Πληροφορίες σχετικά με τους προσδιορισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII, που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη, παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.