Εκτύπωση

Αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας (CCyB)


Ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας (CCyB)

  • Σε ισχύ ποσοστό CCyB που εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2023: 0,5%
  • Ποσοστό CCyB που θα εφαρμόζεται από τις 2 Ιουνίου 2024: 1,0%

 

Πιο πρόσφατη ενημέρωση σε σχέση με το ποσοστό CCyB:

29 Μαρτίου 2024: Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διατηρεί το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας (CCyB)  στο 1% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 2 Ιουνίου 2024

Η ΚΤΚ, σύμφωνα με τους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 έως 2022, έκρινε αναγκαίο όπως διατηρήσει, το ποσοστό του CCyB στο 1%, ποσοστό που υιοθετήθηκε με βάση την τελευταία απόφαση της ΚΤΚ ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023.Το εν λόγω ποσοστό θα εφαρμόζεται από τις 2 Ιουνίου 2024.

Ο συνοπτικός πίνακας με τις ποσοτικές παραμέτρους που χρησιμοποιεί η ΚΤΚ για τη σχετική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ (Credit-to-GDP ratio) και της απόκλισης του από τη μακροπρόθεσμη τάση του (Credit-to-GDP gap), παρατίθεται σε αυτό το αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το ποσοστό του CCyB που έχει καθοριστεί ανά τρίμηνο, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2016, καθώς και σε σχέση με τον οδηγό αποθέματος, παρουσιάζονται σε αυτό το αρχείο.

 

Προηγούμενη ενημέρωση σχετική με το CCyB:

20 Δεκεμβρίου 2023: Η ΚΤΚ διατηρεί το ποσοστό του CCyB στο 1% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 2 Ιουνίου 2024 

6 Οκτωβρίου 2023: Η ΚΤΚ διατηρεί το ποσοστό του CCyB στο 1% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 2 Ιουνίου 2024

2 Ιουνίου 2023: H ΚTK αποφάσισε να προχωρήσει με αύξηση του ποσοστού του CCyB από 0,5% σε 1% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 2 Ιουνίου 2024

11 Απριλίου 2023: Η ΚTK διατηρεί το ποσοστό του CCyB στο 0,5% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 30 Νοεμβρίου 2023

1 Δεκεμβρίου 2022: Το ποσοστό του CCyB αυξάνεται από το 0% στο 0,5%, με ημερομηνία εφαρμογής από τις 30 Νοεμβρίου 2023 

 

Σε ισχύ ποσοστά του CCyB στην Ευρώπη  με βάση την ιστοσελίδα του ΕΣΣΚ και παγκοσμίως με βάση το BCBS:

ESRB Website - Countercyclical capital buffer in EU

BCBS - Countercyclical capital buffer (CCyB) worldwide