Εκτύπωση

Απόθεμα ασφαλείας O-SII για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα - Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK), ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εμπίπτουν στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και την μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII της κάθε Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ολοκλήρωσε την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII για το 2023.

Βάσει της επανεξέτασης της ΚΤΚ, επί του παρόντος καμία ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να υπόκειται στο προληπτικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στην Οδηγία της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Οδηγία 2013/36/ΕΕ - Capital Requirements Directive - CRD) και στον Κανονισμό της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Κανονισμός 575/2013 - Capital Requirements Regulation - CRR). Ως εκ τούτου, καμία ΚΕΠΕΥ δεν δύναται να εμπίπτει στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII.

Πληροφορίες σχετικά με τους προσδιορισμούς των ΚΕΠΕΥ που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII, που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη, παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.