Εκτύπωση

Συγκεντρωτικά Στοιχεία για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα


Α. Οι πιο κάτω πίνακες παρέχουν συγκεντρωτικά ενοποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή επάρκεια) που καταρτίζονται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με τα πλαίσια υποβολής εποπτικών αναφορών FINREP (Financial Reporting) και COREP (Common Reporting):

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή επάρκεια) με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2022 

           * Τελευταία ενημέρωση 24 Μαρτίου 2023

Β. Οι πιο κάτω πίνακες παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) που καταρτίζονται σε μηνιαία βάση:

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 28 Φεβρουαρίου 2023  

Συνοπτικοί πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 28 Φεβρουαρίου 2023  

* Τελευταία ενημέρωση 17 Μαϊου 2023    

Γ. Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για στόχους αναδιαρθρώσεων δανείων) που καταρτίζονται σε τριμηνιαία βάση:

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για στόχους αναδιαρθρώσεων δανείων) για το δεύτερο τρίμηνο 2017   

Σχόλια για τη δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για στόχους αναδιαρθρώσεων δανείων) για το δεύτερο τρίμηνο 2017    

* Τελευταία ενημέρωση 22 Νοεμβρίου 2017

Δ. Οι πιο κάτω πίνακες παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την αναστολή δόσεων χορηγήσεων) που καταρτίζονται ανά δύο εβδομάδες:

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την  αναστολή δόσεων χορηγήσεων) με ημερομηνία αναφοράς 19 Ιουνίου 2020  

Γραφήματα με συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την αναστολή δόσεων χορηγήσεων) με ημερομηνία αναφοράς 19 Ιουνίου 2020 

* Τελευταία ενημέρωση 16 Ιουλίου 2020