Εκτύπωση

Νόμoι, κανονισμοί, διοικητικοί κανόνες και γενική καθοδήγηση


Πίνακες πληροφοριών 

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και τα έντυπα που ορίζονται στα τμήματα 1 έως 8 του παραρτήματος I του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2014.

  • Μεταφορά Διατάξεων Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 1)
  • Έγκριση υποδειγμάτων (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 2)
  • Ανοίγματα ειδικού δανεισμού (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 3)
  • Μείωση πιστωτικού κινδύνου (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 4)
  • Συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ισχύουν για ιδρύματα (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 5)
  • Εξαιρέσεις όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 6)
  • Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικό ίδρυμα (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 7)
  • Υποβολή χρηματοοικονομικών και υποχρεωτικών εκθέσεων (στα Αγγλικά μόνο) (Μέρος 8)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I –Πίνακας – Μέρη 1 έως  8

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με τον  Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και τους σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς.

Πλήρης κατάλογος των εν λόγω κανονισμών διατίθεται στον πιο κάτω σύνδεσμο, υπό τον τίτλο «Implementing and Delegated Acts» (ο κατάλογος είναι διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα, ωστόσο οι σύνδεσμοι για κάθε κανονισμό οδηγούν στα κείμενα σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης )

https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-regulation-eu-no-575-2013_en

Η ΚΤΚ απαιτεί όπως η υποβολή των στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα γίνεται με τη χρήση καθορισμένων υποδειγμάτων σε μορφή excel: