Εκτύπωση

Δημοσιοποιήσεις ΚΤΚ- Εποπτική Διαφάνεια


Το άρθρο 143 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά  με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων,  απαιτεί όπως οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών μελών  δημοσιοποιούν καθορισμένες πληροφορίες για σκοπούς εποπτικής διαφάνειας. Οι απαιτούμενες δημοσιοποιήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον  Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δημοσιοποιήσεων χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, ως ακολούθως: 

 

 

 

 
       

Η ιστοσελίδα της ΕΑΤ προσφέρεται ως κεντρικός ηλεκτρονικός χώρος αποθήκευσης πληροφοριών που επιτρέπει την άμεση και εύκολη σύγκριση των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών από τα κράτη μέλη. Για πληροφορίες αναφορικά με την εποπτική διαφάνεια των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  πατήστε εδώ.