Εκτύπωση

Αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων


Η διαδικασία και οι απαιτούμενες πληροφορίες για την αδειοδότηση ενός πιστωτικού ιδρύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία (η «Δημοκρατία») ορίζονται στο άρθρο 4, Μέρος ΙΙ του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 ως έχει τροποποιηθεί («ο Νόμος»). Το πεδίο εφαρμογής της αδειοδότησης περιλαμβάνει:

 • Πιστωτικά ιδρύματα που θα συσταθούν στη Δημοκρατία;
 • Πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας της χώρας αυτής και επιθυμούν να λειτουργήσουν στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος. 

Η αίτηση για την αδειοδότηση πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει να υποβάλλεται από / για λογαριασμό της αιτήτριας οντότητας, (εφεξής «η αιτήτρια») στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») και θα πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα:

 • Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιγράφει τις προβλεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και την οργανωτική διάρθρωση της αιτήτριας,
   
 • ΄Ενδειξη με το όνομα της μητρικής επιχείρησης καθώς και των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών εντός του ομίλου (εάν ισχύει),
   
 • Την περιγραφή των ρυθμίσεων, των διαδικασιών και των μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 19(2) του Νόμου, και
   
 • Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που η ΚΤΚ δύναται να απαιτήσει. 

Για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες και τις εποπτικές προσδοκίες για την αδειοδότηση ενός πιστωτικού ιδρύματος, συνίσταται στις αιτήτριες όπως ανατρέξουν στα ακόλουθα:

Για σκοπούς συμπλήρωσης της αίτησης για την αδειοδότηση πιστωτικού ιδρύματος, οι αιτήτριες ζητούν από την ΚΤΚ τα σχετικά ερωτηματολόγια, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τις αιτήτριες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης, όπως επίσης και τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν την κάθε αίτηση που υποβάλλεται από/για λογαριασμό της αιτήτριας.

Οι αιτήσεις για αδειοδότηση πιστωτικού ιδρύματος και/ή για απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση με την διαδικασία αδειοδότησης, θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΚΤΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: licensingsection@centralbank.cy. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του σχετικού  τέλους αίτησης το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό - "APPLICATION FEES" με IBAN CY65 0010 0001 0000 0000 0772 3042. Σημειώνεται ότι από τις 2 Σεπτεμβρίου 2024, η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων θα αλλάξει και η υποβολή θα γίνετε μέσω της Πύλης IMAS της ΕΚΤ (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτόν το σύνδεσμο). 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονικά αναγνώσιμη (e-readable) μορφή, δηλαδή θα πρέπει να έχουν μετατραπεί αυτόματα σε φορητή μορφή εγγράφου .pdf (automatically converted pdf), ώστε να παρέχεται στην ΚΤΚ η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάγνωσης των κειμένων και της περαιτέρω επεξεργασίας τους.  Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται μόνο τα έγγραφα που δεν ετοιμάζονται από την αιτήτρια, όπως για παράδειγμα πιστοποιημένο αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από την Αστυνομία κλπ., τα οποία θα πρέπει να σαρώνονται και να υποβάλλονται επίσης μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή εικόνας είτε .pdf ή .jpg. 

Νοείται ότι όλα τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της αιτήτριας και η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την υποβολή τους στην ΚΤΚ στη φυσική τους μορφή. 

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι κάθε αίτηση για αδειοδότηση πιστωτικού ιδρύματος που υποβάλλεται στην ΚΤΚ μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ερωτηματολόγια, θα κοινοποιείται με τη σειρά της από την ΚΤΚ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»), η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («ΕΕΜ»), ήτοι συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, από τις 4 Νοεμβρίου 2014, η ΕΚΤ ανέλαβε μια σειρά από καθήκοντα σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ, τα οποία της έχουν ανατεθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου. Τα υπό αναφοράν καθήκοντα περιλαμβάνουν την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων εντός του ΕΕΜ. 

Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ συνεργάζεται στενά με την ΕΚΤ καθ’ όλη την διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης αδειοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι αιτήτριες οντότητες μπορούν να ανατρέξουν στα εξής:

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι, ενώ η αξιολόγηση της αδειοδότησης διέπεται από επίσημη διαδικασία, αναμένεται να είναι διαδραστική και ως εκ τούτου οι αιτήτριες οντότητες, πριν υποβάλουν την αίτηση για αδειοδότηση, συστήνεται όπως επιδιώξουν να διαβουλευτούν με την ΚΤΚ το συντομότερο δυνατόν, για να συζητήσουν την αίτηση που προτίθενται να υποβάλουν και να λάβουν τις προκαταρτικές απόψεις της ΚΤΚ.

 

Η σελίδα ενημερώθηκε τελευταία στις 11 Ιουλίου 2024