Εκτύπωση

MiFIR – Κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων


MiFIR - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΤΚ
 

  1. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών σύμφωνα με το Άρθρο 26 (MiFIR)
  2. Μέτρα παρέμβασης - δυαδικά δικαιώματα προτίμησης και συμβάσεις επί διαφορών

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

  1. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/462 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1799 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
  2. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1799 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, κατά την εκτέλεση νομισματικής ή συναλλαγματικής πολιτικής ή πολιτικής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, από απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας
  3. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/567 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς, τη διαφάνεια, τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και τα εποπτικά μέτρα σχετικά με παρεμβάσεις σε προϊόντα και θέσεις

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΚΑΑ

ΓΝΩΜΕΣ ΕΑΚΑΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΑΚΑΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ MiFIR