Επενδυτικές υπηρεσίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι η αρμόδια αρχή για την προληπτική εποπτεία και ρύθμιση των πιστωτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες και/ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Πιστωτικά Ιδρύματα παρέχουν μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή/και ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι οι υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που τους χορηγήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.                                                                                                                        

Πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει στη Δημοκρατία επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες προς ιδιώτες πελάτες ή προς επαγγελματίες πελάτες οφείλει να εγκαταστήσει, για τον σκοπό αυτό, υποκατάστημα στη Δημοκρατία, αφού λάβει κατάλληλη άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου του 1997 ως διορθώθηκε ή αντικαταστάθηκε.                                       

Οι επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες υπόκεινται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 (N87(I)2017) ο οποίος  αποτελεί εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/65 για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων γνωστή ως MiFID II και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 600/2014 γνωστού ως MiFIR, όπως επίσης και σε άλλους σχετικούς κανονισμούς, ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.

Επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις τράπεζες


Οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2017 ...


PRIIPs – Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα ...