Εκτύπωση

Οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2017 έως 2023


MiFID II - Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ 

Οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2017 έως 2023 (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

Ν. 87(Ι)/2017 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017

Ν. 44(Ι)/2020 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Ν. 78(I)/2021 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Ν. 91(I)/2021 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ν. 159(I)/2021 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ν. 9(I)/2022 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

N. 18(I)/2023 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΤΚ

  1. Κ.Δ.Π. 385/2017 – Οδηγία περί της Προστασίας των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών, των Απαιτήσεων σχετικά με την Παρακολούθηση των Προϊόντων και των Κανόνων για την Παροχή ή Λήψη Αμοιβών, Προμηθειών ή άλλων Χρηματικών ή μη Χρηματικών Οφειλών – εναρμόνιση με την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593
  2. Διορθωμένη Κ.Δ.Π. 385/2017 - Οδηγία ΚΤΚ περί της Προστασίας των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών, των Απαιτήσεων σχετικά με την Παρακολούθηση των Προϊόντων και των Κανόνων για την Παροχή ή Λήψη Αμοιβών, Προμηθειών ή άλλων Χρηματικών ή μη Χρηματικών Οφειλών – εναρμόνιση με την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593
  3. Κ.Δ.Π. 443/2022 - Οδηγία KTK περί της Προστασίας των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών, των Απαιτήσεων σχετικά με την Παρακολούθηση των Προϊόντων και των Κανόνων για την Παροχή ή Λήψη Αμοιβών, Προμηθειών ή άλλων Χρηματικών ή μη Χρηματικών Οφειλών του 2022 (Τροποποιητική) - εναρμόνιση με την κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 

Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Προστασίας των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών, των Απαιτήσεων σχετικά με την Παρακολούθηση των Προϊόντων και των Κανόνων για την Παροχή ή Λήψη Αμοιβών, Προμηθειών ή άλλων Χρηματικών ή μη Χρηματικών Οφειλών Οδηγιών του 2017 έως 2022 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

  1. Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών 
  2. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας
  3. Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593, όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων βιωσιμότητας στις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ                                                                                                                                                                      

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ EAKAA που έχουν υιοθετηθεί από την ΚΤΚ                                                                   

ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΚΑΑ                                                                                                                                                   

ΓΝΩΜΕΣ ΕΑΚΑΑ                                                                                                                                                                         

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΑΚΑΑ                                                                                                                                            

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ MiFID II 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΑΚΑΑ