Εκτύπωση

PRIIPs – Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση


PRIIPs - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)


ΚΔΠ 283/2015 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και  του άρθρου 4 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ  - για τον διορισμό της Κεντρικής Τράπεζας ως την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, όσον αφορά τους παραγωγούς PRIIP και τους πάροχους επενδυτικών συμβουλών για PRIIP ή τους πωλητές PRIIP που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

  1. Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1904 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παρεμβάσεις σχετικά με προϊόντα

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΚΑΑ      

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΑΚΑΑ