Δικαίωμα Εγκατάστασης και Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών - Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα

1. Διαδικασίες διαβατηρίου αναφορικά με Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Πιστωτικά Ιδρύματα που είναι εγκαθιδρυμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εγκατάστασης ή/και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους.

 

(το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική έκδοση)

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα την Κύπρο που έχουν ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλα κράτη μέλη:

 • Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Έλλάδα**
  ** Παροχή της δραστηριότητας 6 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ (εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων) μόνο σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο του πρώην υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ το οποίο δε μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

 

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα την Κύπρο που γνωστοποίησαν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την πρόθεσή τους να προσφέρουν διασυνοριακά υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη χωρίς εγκατάσταση:

 • Ancoria Bank Limited: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
 • Alpha Bank Cyprus Ltd: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
 • Astrobank Public Company Limited: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
 • Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ: Ελλάδα.
 • Eurobank Cyprus Ltd: Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία.
 • Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Γαλλία, Ελλάδα.
 • Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

 

2. Διαδικασίες διαβατηρίου αναφορικά με πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκαθιδρυμένα σε άλλα Κράτη Μέλη, τα οποία επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εγκατάστασης ή/και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική έκδοση)

Κατάλογος πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε άλλα κράτη μέλη που γνωστοποίησαν ενδιαφέρον στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ  

Κατάλογος πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία έχουν ιδρύσει υποκατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει των προνοιών της Οδηγίας 2013/36ΕΕ: Επιλέξετε από το μενού αριστερά, "Αδειοδότηση & Εποπτεία"/"Τράπεζες"/"Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο", και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο σημείο: "υποκαταστήματα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες-μέλη της Ε.Ε."