Εκτύπωση

Τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με την άσκηση κεφαλαιακής ενίσχυσης (3 Οκτωβρίου 2012)


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε σχέση με την τελική αξιολόγηση της άσκησης για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και την υλοποίηση της σχετικής σύστασης της ΕΑΤ του Δεκεμβρίου 2011, η οποία κατέδειξε ότι, με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2012, οι δύο συμμετέχουσες Κυπριακές τράπεζες έχουν έλλειμμα κεφαλαίου €1,855 εκατ. Το έλλειμμα κεφαλαίου αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή ανάλογων προστατευτικών μέτρων  με τη σαφή στήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Τον Ιούνιο 2012 η Κυπριακή Κυβέρνηση ζήτησε οικονομική βοήθεια από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας/Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, και διεθνή βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε πλαίσιο πλήρους προγράμματος βοήθειας. Το πρόγραμμα βοήθειας θα περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής για να βοηθήσουν τη συνεχιζόμενη διαδικασία δημοσιονομικής σταθεροποίησης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχουν ήδη διενεργηθεί προκαταρκτικές συζητήσεις για την ετοιμασία Μνημονίου και αναμένεται να διεξαχθούν περαιτέρω συζητήσεις εντός του τρέχοντος μηνός στοχεύοντας στην ολοκλήρωση και την υπογραφή του Μνημονίου. Στα πλαίσια του προγράμματος βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα διενεργηθεί αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με στόχο να καθοριστούν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.

Πληροφορίες για την άσκηση κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΑΤ

Η Σύσταση της ΕΑΤ σχετικά με τη δημιουργία προσωρινών αποθεμάτων κεφαλαίου για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα υιοθετήθηκε από την ΕΑΤ στις 8 Δεκεμβρίου 2011 για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ειδικά ως προς τα ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων, αποκαθιστώντας τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στις αγορές. Η Σύσταση ήταν μέρος μιας δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Σύσταση της ΕΑΤ καλούσε της Εθνικές Αρχές να απαιτήσουν από τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση να ενισχύσουν την κεφαλαιουχική τους θέση με τη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού κεφαλαιακού αποθέματος ώστε ο δείκτης των κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων τους να φτάσει το 9% μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Επιπρόσθετα, απαιτήθηκε από τις τράπεζες η δημιουργία προσωρινού κεφαλαιακού αποθέματος το οποίο να αντικατοπτρίζει την αποτίμηση του κυβερνητικού χρέους που βρίσκεται στην κατοχή των τραπεζών σε τιμές αγοράς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011. Το ποσό του κεφαλαιακού αποθέματος για το κυβερνητικό χρέος δεν έχει αναθεωρηθεί.

Αρχικά στην άσκηση συμμετείχαν 71 τράπεζες. Παρά ταύτα, οι 6 συμμετέχουσες Ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά καθώς η χώρα βρίσκεται κάτω από πρόγραμμα βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Περαιτέρω, 4 συμμετέχουσες τράπεζες (Öesterreichische Volksbank AG, Dexia, WestLB AG and Bankia) βρίσκονται σε διαδικασία ουσιαστικής αναδιοργάνωσης  και παρακολουθούνται ξεχωριστά. Εν όψει των πιο πάνω η τελική έκθεση της ΕΑΤ που δημοσιεύεται σήμερα αναφέρεται σε 61 τράπεζες.

Αναλυτικά στοιχεία για την κάθε τράπεζα παρέχονται πιο κάτω, όπως και ο σύνδεσμος που παραπέμπει στις ανακοινώσεις των τραπεζών.

Αποτελέσματα Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Αποτελέσματα Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών