Εκτύπωση

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης κεφαλαιακής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στις 8 Δεκεμβρίου 2011


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε σχέση με την άσκηση για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, η οποία κατέδειξε τα πιο κάτω αποτελέσματα για τις δύο συμμετέχουσες κυπριακές τράπεζες.

Η ΕΑΤ, η οποία πρότεινε την άσκηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο την  υιοθέτησε στις 26 Οκτωβρίου 2011, απαιτεί όπως οι τράπεζες ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους θέση, με τη δημιουργία αποθέματος κεφαλαίου, ώστε ο δείκτης των κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων τους να φτάσει το 9% μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Επιπρόσθετα, απαιτεί από τις τράπεζες τη δημιουργία προσωρινού κεφαλαιακού αποθέματος το οποίο  να αντικατοπτρίζει την αποτίμηση του κυβερνητικού χρέους που βρίσκεται στην κατοχή των τραπεζών σε τρέχουσες τιμές αγορές. Το ποσό του υπολογιζόμενου ελλείμματος κεφαλαίου βασίζεται σε στοιχεία Σεπτεμβρίου 2011. Το ποσό του κεφαλαιακού αποθέματος για το κυβερνητικό χρέος δεν θα αναθεωρείται.

Σκοπός της άσκησης είναι να δημιουργηθεί ένα έκτακτο και προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ανησυχίες σε σχέση με τον κίνδυνο κρατικού χρέους και άλλο υπολειμματικό πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με το υπάρχον δύσκολο περιβάλλον στις αγορές. Στην άσκηση συμμετέχουν 71 ευρωπαϊκές τράπεζες συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Κύπρου και της Marfin Λαϊκής. Το κεφαλαιακό απόθεμα δεν προορίζεται για να καλύψει ζημιές από κρατικό χρέος αλλά για να κατευνάσει τις ανησυχίες ως προς τη  δυνατότητα των τραπεζών να ανταπεξέλθουν σε κραδασμούς διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκή κεφάλαια.

Η άσκηση κεφαλαιακής ενίσχυσης, η οποία  διενεργήθηκε από την ΕΑΤ σε στενή συνεργασία με την ΚΤΚ, υπολόγισε ότι οι δυο κυπριακές τράπεζες έχουν έλλειμμα κεφαλαίου €3,531 εκατ. το οποίο πρέπει να εκμηδενιστεί  μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Το έλλειμμα αυτό υπολογίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη υφιστάμενα μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ύψους €1 δις, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη του ελλείμματος.

Η ΚΤΚ ως εκ του αποτελέσματος  της άσκησης, απαιτεί από τις δύο τράπεζες όπως μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012 διαμορφώσουν ελάχιστο δείκτη κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 9%.  Σε αυτό το πλαίσιο, τους ζητείται  να υποβάλουν στην ΚΤΚ, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012,  τους σχεδιασμούς τους για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους  θέσης,  ούτως ώστε μέχρι τον Ιούνιο του 2012  να συμμορφωθούν με τον απαιτούμενο ελάχιστο δείκτη 9% και συνεπώς να εκμηδενίσουν το έλλειμμα κεφαλαίου.  Η ΚΤΚ θα αξιολογήσει τους σχεδιασμούς των τραπεζών σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι δύο τράπεζες καθώς και με την ΕΑΤ.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις αγορές, στην υποβοήθηση της πρόσβασης των τραπεζών στις χρηματαγορές και στη διασφάλιση ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική στήριξη στην πραγματική οικονομία.

Η άσκηση κεφαλαιακής ενίσχυσης διενεργήθηκε στη βάση κοινής μεθοδολογίας η οποία δημοσιεύτηκε από την ΕΑΤ,  ούτως ώστε να διασφαλιστεί ομοιομορφία ανάμεσα σε όλες τις  Ευρωπαϊκές τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση.

Αναλυτικά στοιχεία για την κάθε τράπεζα παρέχονται πιο κάτω, όπως και ο σύνδεσμος που παραπέμπει στις ανακοινώσεις των τραπεζών.

Αποτελέσματα Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Αποτελέσματα Marfin Popular Bank Public Co Ltd

 

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Marfin Popular Bank Public Co Ltd 

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών