Συμβάσεις Ενυπόθηκης Πίστωσης

Νομοθεσία για τις Συμβάσεις Πίστωσης σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία

 

Οδηγίες & Κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τις Συμβάσεις Ενυπόθηκης Πίστης

Περί Αδειοδότησης και Εποπτείας Μη Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Μεσιτών Πιστώσεων για Σύναψη Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Οδηγία του 2018

 

Έξοδα Αδειδότησης

Για την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ΚΤΚ συνοδευόμενη από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 34Α του Νόμου.  Σημειώνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής των σχετικών εξόδων αδειοδότησης το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό - "APPLICATION FEES" με IBAN CY65 0010 0001 0000 0000 0772 3042.

Η περί του Καθορισμού και της Καταβολής Εξόδων Αδειοδότησης Μη Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Μεσιτών Πιστώσεων Οδηγία του 2020

 

Έντυπα αιτήσεων

Tα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας μη πιστωτικού ιδρύματος, καλούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στην ΚΤΚ το έντυπο αίτησης με αριθμό NCI/Q1.

Για τα νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να αποκτήσουν συμμετοχή στο κεφάλαιο μη πιστωτικού ιδρύματος, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ το έντυπο με αριθμό NCI/Q2.

Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να αποκτήσουν συμμετοχή στο κεφάλαιο μη πιστωτικού ιδρύματος, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ το έντυπο με αριθμό NCI/Q3.

Όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού οργάνου και κατόχων καίριων θέσεων σε μη πιστωτικά ιδρύματα, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει στην ΚΤΚ το ερωτηματολόγιο με αριθμό NCI/Q4.

Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών με αυτές εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλλονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΤΚ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  Για πρόσθετη ενημέρωση και λήψη σχετικής καθοδήγησης, παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  licensingsection@centralbank.cy

Κατάλογος μη πιστωτικών ιδρυμάτων που δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές σε σχέση με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

 

Μητρώο Μεσιτών Πιστώσεων

Μητρώο Μεσιτών Πιστώσεων που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει της ελευθερίας εγκατάστασης και ελευθερίας παροχής υπηρεσιών