Εκτύπωση

Καταγγελία Δυσλειτουργιών στην ΕΚΤ - ΕΕΜ


Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ίδρυση του ΕΕΜ, που άρχισε τη λειτουργία του στις 4 Νοεμβρίου 2014, περιλαμβάνει πρόνοια για την επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά πληροφοριών για ενδεχόμενες παραβάσεις ή καταγγελίες δυσλειτουργιών (whistleblower reports).  Σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτές, πρόσωπα τα οποία κατέχουν πληροφορίες για ενδεχόμενες παραβάσεις σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών οδηγιών που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, από πιστωτικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία του ΕΕΜ ή/και αρμόδιες αρχές του Eυρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, μπορούν να αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές στον ΕΕΜ. Ο ΕΕΜ έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό για την υποβολή και επεξεργασία πληροφοριών ενδεχόμενων παραβάσεων. Πρόσβαση στον σχετικό χώρο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να επιτευχθεί πατώντας εδώ.

 

EEM - Κατάλογος Εποπτευόμενων Τραπεζών:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html