Εκτύπωση

Προγράμματα αγορών


Επιπρόσθετα, από το 2009 το Ευρωσύστημα εφαρμόζει διάφορα συμπληρωματικά μη-συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, π.χ. προγράμματα αγορών τίτλων.

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε την επέκταση του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme - APP) που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2014. Η επέκταση του APP περιλαμβάνει και την αγορά ομολόγων εκδοθέντων από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς της ζώνης του ευρώ. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η επαναφορά του πληθωρισμού στα επιθυμητά επίπεδα και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Το διευρυμένο APP  περιλαμβάνει τα εξής:

  • Τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων (third covered bond purchase programme - CBPP3)
  • Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι συνιστούν απαιτήσεις έναντι του μη χρηματοπιστωτικού ιδιωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ (asset-backed securities purchase programme - ABSPP)
  • Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων εκδοθέντων από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς της ζώνης του ευρώ (public sector purchase programme - PSPP)

Για περισσότερες πληροφορίες για το APP επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΚΤ.