Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, μετά την ένταξη της Κύπρου στο Ευρωσύστημα, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (ΕΝΠ) καθώς επίσης και η έκθεση Νομισματικής Πολιτικής έχουν καταργηθεί. Η ΕΝΠ συνεδρίαζε οκτώ φορές το χρόνο όπου μελετούσε τις πρόσφατες εγχώριες και διεθνής εξελίξεις που καταγράφονταν στην ΄Εκθεση Νομισματικής Πολιτικής. Τέσσερις από τις οκτώ εκθέσεις ήταν εκτενείς ενώ οι άλλες τέσσερις ήταν πιο περιεκτικές. Οι αγγλικές εκτενείς εκθέσεις ήταν διαθέσιμες και σε έντυπη μορφή.