Προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο

 

O χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ορίζεται ως ο συνδυασμός των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας που απαιτούνται για τη λήψη ορθολογικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων και, κατ’ επέκταση, για την επίτευξη ατομικής οικονομικής ευημερίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αναγνωρίζοντας  τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για την ευημερία των πολιτών και της οικονομίας γενικότερα, έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό και συντονιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο. Η σχετική έκθεση, η οποία έχει σε σημαντικό βαθμό βασιστεί στα ευρήματα δειγματοληπτικής έρευνας της ΚΤΚ, υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2022, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενδυνάμωση των πολιτών μέσω των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τους ευημερίας.

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 2023 προεδρεύει της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ) η οποία έχει αναλάβει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.

Στα πλαίσια του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο, η ΚΤΚ λειτουργεί επίσης ως φορέας συντονισμού του θεσμού Global Money Week στην Κύπρο ο οποίος διοργανώνεται από τον διεθνή Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των νέων.

Η ΚΤΚ είναι επίσης πλήρες μέλος του Διεθνές Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ-INFE) και έχει ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες αλλά και στις αποφάσεις του.

Πέραν των πιο πάνω, η ΚΤΚ έχει διοργανώσει διάφορες ημερίδες και εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα το 1ο Διεθνές Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Επιπρόσθετα, έχει ενεργή συμμετοχή σε διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Παράλληλα, έχει ενεργό ρόλο σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες επικεντρώνονται στη συνεργασία και ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών που προάγουν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.