Εκτύπωση

Έκδοση «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί»


Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί

Η έκδοση Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (ΤΧΛ) είναι μια τριμηνιαία έκδοση, η οποία παραθέτει συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατά τομέα της οικονομίας, ξεκινώντας από το τρίμηνο αναφοράς Δεκέμβριος 2012. Οι ΤΧΛ καταρτίζονται από το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ, στη βάση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που εξασφαλίζονται από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές καθώς και εκτιμήσεων, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2013/24 και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΟΛ 2010).

Οι ακόλουθοι πίνακες περιλαμβάνονται στη δημοσίευση και παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για τους πιο κάτω τομείς:

1.      Κάτοικοι Κύπρου (σύνολο τομέων)  

2.      Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες     

3.      Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα    

4.      Επενδυτικοί οργανισμοί         

5.      Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

6.      Ασφαλιστικές εταιρείες         

7.      Συνταξιοδοτικά ταμεία           

8.      Γενική κυβέρνηση      

9.      Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

10.    Κάτοικοι εξωτερικού 

Πατήστε εδώ για να δείτε την έκδοση.

Η έκδοση Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί είναι διαθέσιμη και στα Αγγλικά.