Στατιστική

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), συλλέγει, καταρτίζει και δημοσιοποιεί ένα ευρύ φάσμα στατιστικών στοιχείων και είναι η πρωτογενής πηγή πληροφοριών για τις Νομισματικές Χρηματοπιστωτικές Στατιστικές και τους Τριμηνιαίους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς, καθώς και για τις Εξωτερικές Στατιστικές.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία των δημόσιων οικονομικών και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).  Συλλέγει επίσης από τις πρωτογενείς πηγές και αποστέλλει στην ΕΚΤ γενικές οικονομικές στατιστικές.  Η νομική βάση για τις στατιστικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι οι περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι 2002-2007 και η σχετική πρωτογενής και δευτερογενής κοινοτική νομοθεσία.

Τα στατιστικά καθήκοντα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ακολουθούν τις πρόνοιες του εγγράφου "Δημόσια Δέσμευση του ΕΣΚΤ σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων" το οποίο, μεταξύ άλλων, προνοεί ότι, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές.  Επιπρόσθετα, τονίζει τη σημασία των ορθών πρακτικών, των προτύπων δεοντολογίας και συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στις αρχές της αμεροληψίας, της επιστημονικής ανεξαρτησίας, της αποδοτικότητας ως προς το κόστος, το στατιστικό απόρρητο, την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων και την ελαχιστοποίηση του, σχετικού με την παροχή στοιχείων, φόρτου εργασίας, με τη χρήση διαθέσιμων στατιστικών,  όπου αυτό είναι δυνατόν.

Με στόχο την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των στατιστικών της στοιχείων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαμβάνει  υπόψη τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα ποιότητας, και συμμετέχει στο Ειδικό Πρότυπο Διάδοσης Πληροφοριών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης Ποιότητας Στοιχείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Μέλη του προσωπικού του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου συμμετέχουν στην Επιτροπή Στατιστικής της ΕΚΤ και στις διάφορες ομάδες εργασίας και ειδικές ομάδες δράσης (task forces), καθώς και στις σχετικές επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωστάτ). 

Οι επιτροπές της ΕΚΤ διαδραματίζουν συμβουλευτικό ρόλο και βοηθούν στο έργο των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, παρέχοντας εξειδικευμένες ή / και τεχνικές συμβουλές προς την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία διαβιβάζονται κυρίως στην ΕΚΤ, την Ευρωστάτ, το ΔΝΤ, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου.  Επιλεγμένες σειρές στοιχείων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κάτω από τους προαναφερθέντες τομείς στατιστικής.


Νομισματικές Χρηματοπιστωτικές Στατιστικές και Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί