Εκτύπωση

Νέα στατιστικά πρότυπα 2014


Το έτος 2014 αποτελεί ορόσημο για την παραγωγή στατιστκών στοιχείων  και, κατά συνέπεια, για όλες τις στατιστικές αρχές.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), όπως και άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες, υιοθετώντας τα νέα στατιστικά πρότυπα Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικονομικών Λογαριασμών του 2010 (ΕΣΟΛ 2010) και Εγχειρίδιο του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έκτη έκδοση (BPM6), έχει προσαρμόσει ανάλογα και τα στατιστικά στοιχεία που παράγει σε ότι αφορά τον εξωτερικό τομέα, τις νομισματικές χρηματοπιστωτικές στατιστικές και τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, και έχει αναβαθμίσει τη συλλογή τους με  την εφαρμογή νέων αυτοματοποιημένων ερευνών και τη χρήση διαθέσιμων διοικητικών πηγών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων στις εξωτερικές στατιστικές, στις νομισματικές χρηματοπιστωτικές στατιστικές και στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, μπορείτε να ανατρέξετε στους ακόλουθους συνδέσμους:
 

http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/Changes_European_statistics.pdf?c84e603839245f436b8c403ed003215e
http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/FAQ_ESA2010-BPM6.pdf?76a582419f444d37f92f4c0864198054
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201408en.pdf#page=84.pdf?b2a8bd55b2736b4fefc7288bf9dafe82

Πρόσθετα με τις πιο πάνω αναπροσαρμογές/αναβαθμίσεις, έχουν εισαχθεί/εφαρμοστεί περαιτέρω αλλαγές και αναθεωρήσεις, με σημαντικότερη αυτή της δημοσίευσης των στοιχείων όπου οι "Οντότητες Ειδικού Σκοπού" ("Special Purpose Entities" (SPEs)), που είναι εγγεγραμμένες / εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο, ταξινομούνται ως κάτοικοι Κύπρου.

Λαμβάνοντας, υπόψη ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω οντοτήτων διενεργούνται ουσιαστικά με μη κατοίκους και ότι η σύνδεσή τους με την εγχώρια οικονομία είναι περιορισμένη, η ΚΤΚ προχώρησε το Νοέμβριο του 2017 στη δημοσίευση επιπρόσθετης συμπληρωματικής πληροφόρησης  για το μέγεθος της επίδρασης των εν λόγω οντοτήτων σε βασικούς δείκτες της οικονομίας, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στους αναλυτές/χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τα πραγματικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα της οικονομίας.

 

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας