Εξωτερικές Στατιστικές

Οι εξωτερικές στατιστικές περιέχουν στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών, τη διεθνή επενδυτική θέση, το εξωτερικό χρέος και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία αποτελούν βασικούς οικονομικούς δείκτες, αφού αντικατοπτρίζουν το μέγεθος και τη σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς και όλες τις υπόλοιπες οικονομικές συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, παρέχουν πληροφορίες για τις διεθνείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού της χρέους και της ρευστότητάς της. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την αξιολόγηση των υφιστάμενων και μελλοντικών εξελίξεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την έκθεση της χώρας σε εξωτερικούς κινδύνους. Παράλληλα, τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς επηρεάζουν τη διαμόρφωση σημαντικών μεγεθών της οικονομίας όπως είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το βαθμό ανάλυσης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το υφιστάμενο σύστημα συλλογής και καταρτισμού των εξωτερικών στατιστικών μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύστημα απευθείας υποβολής στοιχείων, με παράλληλη χρήση του Διεθνούς Συστήματος Αναφοράς Συναλλαγών (ITRS). Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συλλέγει στοιχεία από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο όσον αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων και συμπληρώνει τα εν λόγω στοιχεία με έρευνες και απευθείας αναφορές από συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων, κατοίκων Κύπρου, με σημαντικό όγκο συναλλαγών με μη κατοίκους. Επιπλέον, ο καταρτισμός των εξωτερικών στατιστικών συμπληρώνεται με στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Υπουργείο Οικονομικών, τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, στατιστικά στοιχεία που παράγονται από άλλα τμήματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καθώς και άλλες πηγές (π.χ. το διαδίκτυο και τον τύπο).

Τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών παράγονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση. Τα τριμηνιαία στοιχεία δημοσιεύονται τρεις μήνες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς. Τα πρώτα προκαταρκτικά ετήσια στοιχεία είναι διαθέσιμα κατά το δεύτερο τρίμηνο που έπεται του έτους αναφοράς και στη συνέχεια αναθεωρούνται προς το τέλος του Σεπτεμβρίου του έτους που ακολουθεί το υπό επισκόπηση έτος. Τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης παράγονται σε τριμηνιαία και ετήσια βάση και δημοσιεύονται τρεις μήνες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς και εννέα μήνες μετά το τέλος του έτους αναφοράς, αντίστοιχα.

Παρά την αλλαγή του ορισμού του "κατοίκου Κύπρου" το 2008, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα, τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βασίζονται στον ορισμό του κατοίκου που επικρατούσε πριν από την αλλαγή, σύμφωνα με την οποία μόνο οργανισμοί ή επιχειρήσεις με φυσική παρουσία στην Κύπρο θεωρούνται ως "κάτοικοι Κύπρου". Ο λόγος που ακολουθείται η συγκεκριμένη πρακτική δημοσίευσης των στοιχείων είναι για να υπάρχει συνοχή με τον ορισμό του κατοίκου που χρησιμοποιεί η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου στον καταρτισμό των εθνικών λογαριασμών.