Αλλαγές στα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών

 

Α. Νέο Μεθοδολογικό Πλαίσιο για τον καταρτισμό των εξωτερικών στατιστικών

 

Το εγχειρίδιο του ισοζυγίου πληρωμών, πέμπτη έκδοση (BPM5), το οποίο εκδόθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) το 1993, και αποτελούσε, μέχρι πρόσφατα, τη βάση για τον καταρτισμό των εξωτερικών στατιστικών της Κύπρου, έχει επικαιροποιηθεί και αντικατασταθεί από το Εγχειρίδιο του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης, έκτη έκδοση (BPM6).

 

Η προαναφερθείσα αναθεώρηση του εγχειριδίου κρίθηκε αναγκαία ενόψει αρκετών σημαντικών εξελίξεων που σημειώθηκαν κατά τα έτη μετά τη δημοσίευση του BPM5. Συγκεκριμένα, το BPM6 λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, τις χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές καινοτομίες και προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του ισολογισμού κατά την εξέταση μακρο-οικονομικών αδυναμιών. Επιπλέον, εισάγει την έννοια της οικονομικής κυριότητας. Σε γενικές γραμμές, το νέο εγχειρίδιο παρέχει βελτιωμένη διευκρίνιση, επεξεργασία και επίπεδο λεπτομέρειας στο στατιστικό πλαίσιο του ισοζυγίου πληρωμών (ΙΠ) / διεθνούς επενδυτικής θέσης (ΔΕΘ).

 

Το BPM6 έχει αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί παράλληλα με το Σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών του 2008 (SNA 2008), των Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ 2010), προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η διασφάλιση της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των διεθνών λογαριασμών και εθνικών λογαριασμών, ενισχύοντας έτσι την ενοποίηση όλων των μακροοικονομικών στατιστικών.

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει υιοθετήσει το πλαίσιο του BPM6 στον καταρτισμό των στοιχείων των εξωτερικών στατιστικών, από τον Ιούνιο του 2014. Τον μήνα αυτό έχει ταυτόχρονα τερματίσει και τον καταρτισμό των εν λόγω στοιχείων σύμφωνα με το ΒΡΜ5.

 

Η δημοσίευση των στοιχείων των εξωτερικών στατιστικών με τη μεθοδολογία και τον τρόπο παρουσίασης του BPM6 έχει πραγματοποιηθεί σήμερα. Τα δημοσιευμένα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών συνάδουν με τα αναθεωρημένα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών που έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου στη βάση του νέου μεθοδολογικού προτύπου ΕΣΟΛ 2010. Εφεξής, όλα τα δημοσιεύματα και ανακοινώσεις των στατιστικών δεδομένων θα βασίζονται στο νέο εγχειρίδιο BPM6, και δεν θα υπάρχουν παράλληλες σειρές δημοσίευσης.

 

Για το πλήρες φάσμα των αλλαγών που θα προκύψουν με την εφαρμογή του BPM6, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα 8 του BPM6, καθώς και στο κείμενο συχνών ερωτήσεων που καταρτίζεται από την ΕΚΤ. Πληροφορίες σχετικά με τα νέα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για τους εθνικούς λογαριασμούς είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα της Eurostat, η οποία είναι αφιερωμένη στην εφαρμογή του ΕΣΟΛ 2010.

 

Άλλοι χρήσιμοι  σύνδεσμοι σχετικά με την εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων στις εξωτερικές στατιστικές και στους εθνικούς λογαριασμούς είναι οι ακόλουθοι:

http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/Changes_European_statistics.pdf?c84e603839245f436b8c403ed003215e
http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/FAQ_ESA2010-BPM6.pdf?76a582419f444d37f92f4c0864198054
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201408en.pdf#page=84.pdf?b2a8bd55b2736b4fefc7288bf9dafe82 
 

Β. Άλλες Αλλαγές

 

Η εφαρμογή των νέων εγχειριδίων παρέχει την ευκαιρία υιοθέτησης ευρύτερων αλλαγών και αναθεωρήσεων με στόχο τη βελτίωση της κάλυψης και της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την ενσωμάτωση και δημοσίευση των στοιχείων των "Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού" που είναι εγγεγραμμένες/εγκαδιδρυμένες στην Κύπρο (Special Purpose Entities “SPEs”). Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αλλαγής, όλες οι στατιστικές που θα παράγονται και θα δημοσιεύονται εφεξής από την ΚΤΚ, θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία των SPEs, που είναι εγγεγραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο.

 

Επιπρόσθετα, έχουν αναβαθμιστεί τα συστήματα συλλογής στατιστικών στοιχείων, με περισσότερη έμφαση στην εφαρμογή νέων ερευνών και την αξιοποίηση διαθέσιμων διοικητικών πηγών στον καταρτισμό των εξωτερικών στατιστικών.