Στοιχεία σύμφωνα με τη μεθοδολογία BPM6

Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών που δημοσιεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καταρτίζονται σύμφωνα με τα νέα διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα (ESA 2010, BPM6). Οι κυριότερες αλλαγές καθόσον αφορά την παρουσίαση και τη μεθοδολογία από το προηγούμενο εγχειρίδιο BPM5 παρουσιάζονται εδώ.
 

Στοιχεία για το 2023

 

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το έτος 2023.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2023, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε επιδείνωση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €2.202,7 εκατ. που ήταν το 2022, στα €3.607,2  εκατ. το 2023, που αντιστοιχεί στο 7,9% και στο 12,1% του ετήσιου ΑΕΠ της Κύπρου, αντίστοιχα.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €3.434,2 εκατ. το 2023, έναντι ελλείμματος ύψους €2.540,9 εκατ. το 2022, που αντιστοιχεί στο 11,5% και στο 9,2% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας, αντίστοιχα

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το 2023 σημείωσε επιδείνωση παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.743,3 εκατ., έναντι €26.713,5 εκατ. που ήταν το 2022.

  • Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.847,3 εκατ. το 2023, έναντι €9.359,1 εκατ. το 2022.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €171.696,6 εκατ. το 2023, έναντι €169.326,4 εκατ. που ήταν το 2022. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση στα €154.615,2 εκατ., από €147.388,9 εκατ. το 2022. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €4.857 εκατ., στα €17.081,4 εκατ. το 2023.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €58.448,5 εκατ. το 2023, έναντι €58.444,7 εκατ. το 2022, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα -€15.141,3 εκατ. το 2023, από -€11.861,7 εκατ. το 2022.

 

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.