Στοιχεία σύμφωνα με τη μεθοδολογία BPM5

Τα στοιχεία τα οποία καταρτίστηκαν με βάση την παλαιά μεθοδολογία BPM5 - μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2014 (για τα τριμηνιαία στοιχεία) και μέχρι το έτος 2013 (για τα ετήσια στοιχεία) - θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα πιο κάτω. Ωστόσο, καμία αναθεώρηση δεν θα γίνει στα εν λόγω στοιχεία.