Κύριες στατιστικές – SDDS

Το NSDP καταρτίζεται από ένα μεγάλο αριθμό χωρών, στο πλαίσιο των συμφωνιών με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Περιέχει βασικούς μακροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Το NSDP για την Κύπρο δημοσιεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (ΣΥ) και το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΟ), σύμφωνα με το «Ειδικό Πρότυπο Διάδοσης Στοιχείων» (SDDS). Το NSDP περιέχει αναφορές σε δικτυακούς τόπους της ΚΤΚ, της ΣΥ και του ΥΟ για λεπτομερείς πληροφορίες.