Εργοδότηση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζει κύριο ρόλο στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων της Τράπεζας (ΚΤΚ). Για το λόγο αυτό η ΚΤΚ δίνει μεγάλη σημασία τόσο στην πρόσληψη όσο και στη μετέπειτα ανάπτυξη εξειδικευμένου και επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού.

Οι ανάγκες για νέες προσλήψεις διαμορφώνονται με βάση τη γενικότερη στρατηγική και στοχοθεσία της ΚΤΚ, τις αρμοδιότητες και τους επιμέρους στόχους των Τμημάτων αλλά και τις συνεχείς αλλαγές στο επιχειρησιακό, εργασιακό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

 

Εργοδότηση Μόνιμου Προσωπικού

Η Τράπεζα κατά καιρούς προκηρύσσει κενές θέσεις στον ημερήσιο τύπο, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Τράπεζα. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.


Αποτελέσματα Σταδίου Γραπτής / Εξειδικευμένης Εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων ...


Ανακοίνωση για τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων ...


Αποτελέσματα Σταδίου Β’ για τις θέσεις Λειτουργού Β’ / Νομικού Λειτουργού Β’


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις θέσεις Λειτουργού Β' Τάξης - Νομικού Λειτουργού Β' Τάξης


Αξιολόγηση για την πλήρωση κενών θέσεων Γραφειακού - Διοικητικού - Εποπτικού Προσωπικού


Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πλήρωση ...


Ανακοίνωση για τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων ...


Διαδικασία αξιολόγησης για Λειτουργούς Β’ Τάξης / Νομικούς Λειτουργούς Β’ Τάξης