Εκτύπωση

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης / Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης στην ΚΤΚ