Εκτύπωση

Ασφάλεια & Υγεία


Η Τράπεζα αποδίδει πρωταρχική σημασία στα θέματα Ασφάλειας & υγείας. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα:

  • για τη διασφάλιση της προστασίας και της υγείας του προσωπικού καθώς επίσης και τρίτων προσώπων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της,
  • για συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία για τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία.

Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η λήψη προληπτικών μέτρων για τη μείωση και εξάλειψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και η διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.