Προσφορές

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά καιρούς προκηρύσσει διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και Υπηρεσιών. Οι διαγωνισμοί ανακοινώνονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, και διενεργούνται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες, που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα προκήρυξης.

Οι προσφοροδότες μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα προκήρυξης από το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας, όπως αυτό καθορίζεται στην ανακοίνωση.