Εκτύπωση

Επιβολή προστίμου στην Astrobank Public Company Ltd


 

Ημ. Ανακοίνωσης:

30 Μαΐου 2022

Ημ. Απόφασης:

16 Μαΐου 2022

Αναφορικά με:

Astrobank Public Company Ltd (LEI Code 549300VB6UM9TUOCYW67)

 

Νομοθεσία:

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

Θέμα:

Συνολικό πρόστιμο €830.000

Καταχώρηση Προσφυγής:

Όχι