Εκτύπωση

Δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο (6Α)(α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως 2022

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα («ο Νόμος»), οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση.

Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε το 2020, αποφάσισε στις 16 Μαΐου 2022 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Astrobank Public Company Ltd (LEI Code 549300VB6UM9TUOCYW67) ύψους €830.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, του Φεβρουαρίου 2019 (5η έκδοση). Αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €124.500.