Εκτύπωση

Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ποσοστού του Αντικυκλικού Κεφαλαιακού Αποθέματος Ασφαλείας για την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα την απόφαση μακρο-προληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ για τον καθορισμό του ποσοστού του Αντικυκλικού Κεφαλαιακού Αποθέματος Ασφαλείας για την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Νόμο που ρυθμίζει τη μακρο-προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων του 2015, έχοντας λάβει υπόψη τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με την καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας (ΕΣΣΚ/2014/1).

Πατήστε εδώ.