Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για τη χρημοτοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών, Αρ. Διαγωνισμού 14/2016

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι τις 17/11/2016 και ώρα 14:00, ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας θα παραλαμβάνεται διά χειρός από εξουσιοδοτημένο άτομο του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, για όσο διάστημα ισχύει η προθεσμία παραλαβής των εγγράφων (δηλ. μέχρι 17/11/2016), από το ισόγειο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφ. Κέννεντυ 80, αφού πρώτα το άτομο υπογράψει εκ μέρους του φορέα έγγραφο τήρησης εμπιστευτικότητας. Για την παραλαβή του ερωτηματολογίου ή/και για τα στοιχεία επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου ατόμου του φορέα στον οποίο θα αποσταλούν τυχόν διευκρινίσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες πριν την υποβολή της προσφοράς παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κα Κ. Δωρίτου, στο τηλ. 22714434, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ChristiaDoritou@centralbank.cy ή τον κ. Ά. Ρούσσο στο τηλ. 22714535, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: AngelosRoussos@centralbank.cy.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 της Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο μέχρι τις 05/12/2016 και ώρα 14:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.