Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού 07/2017: Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος επεξεργασίας επιταγών

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος επεξεργασίας επιταγών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 7/4/2017 από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Όσοι φορείς εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού καλούνται όπως αποστέλλουν στοιχεία ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 07/2017 για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος επεξεργασίας επιταγών". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που φορέας είτε δεν δηλώσει είτε δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.  

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 του κτιρίου της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 17/5/2017 και ώρα 13:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον Αντρέα Παπαγαπίου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714132, τηλεομοιότυπο 22714931, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy.