Εκτύπωση

Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα την απόφαση μακρο-προληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ για τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον περί Μακρο-προληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμο, 2015, έχοντας λάβει υπόψη τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με την καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας (ΕΣΣΚ/2014/1).

Πατήστε εδώ.