Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Φωτοτυπικών Μηχανών στην KTK

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Αρ. Διαγωνισμού 10/2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν  προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών φωτοτυπικών μηχανών στην Τράπεζα. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά όπως αυτή καθορίζεται από τη σχέση ποιότητας κόστους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή από τις 19 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, από την ΚΤΚ, Λεωφ. Κέννεντυ 80, γραφείο 018, Λευκωσία, τηλ. 22714419 και κατά την ίδια περίοδο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού, καλούνται να δηλώσουν στοιχεία ατόμου επικοινωνίας για να παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό. Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας είτε παραλείψει παντελώς να δηλώσει είτε δηλώσει λανθασμένα στοιχεία ατόμου επικοινωνίας.  

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, στο γραφείο 018 της Κεντρικής Τράπεζας, το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ., μέσα σε σφραγισμένους φακέλους και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποτείνονται στον κ. Πέτρο Νεοφύτου, Τομέας Ασφάλειας & Εγκαταστάσεων, τηλέφωνο 22714108, τηλεομοιότυπο (fax) 22379901, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) petrosneophytou@centralbank.cy.