Εκτύπωση

Δημοσίευση μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK) και ενός μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Η ΚΤΚ δημοσιεύει σήμερα:

(α) την μακροπροληπτική πολιτική της σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας.

Πατήστε εδώ,

και

(β) την απόφασή της να εφαρμόσει στη βάση της αμοιβαιότητας, ένα μέτρο μακροπροληπτικής πολιτικής που εφάρμοσε η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου.

Πατήστε εδώ.